BEIJING – Washington Wizards’ free agent Yi Jianlian led defending champions Guangdong Hongyuan to a 111-78 home win over Zhejiang Chouzhou in the first round of the Chinese